СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛІГА КУЛЬТУРИ"

(діє з 10 грудня 2011 року)

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут визначає основні засади організації та діяльності Всеукраїнської громадської організації «ЛІГА КУЛЬТУРИ» – (далі «ЛІГА КУЛЬТУРИ»).
1.2. Всеукраїнська громадська організація «ЛІГА КУЛЬТУРИ» є Всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка об'єднує на основі спільних інтересів, на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
1.3. ЛІГА КУЛЬТУРИ має Всеукраїнський статус. Діяльність ЛІГА КУЛЬТУРИ поширюється на всю територію України. ЛІГА КУЛЬТУРИ має місцеві осередки в більшості областях України, в містах Київ і Севастополь.
1.4. ЛІГА КУЛЬТУРИ створена у 2005 році; легалізована Міністерством юстиції України шляхом повідомлення про заснування за № 132 від 06 червня 2005 року (Лист Міністерства юстиції України  від 09 червня 2005 року за № 32-45-2002).
1.5. ЛІГА КУЛЬТУРИ створена на невизначений термін.
1.6. Основними принципами діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ є доброчинність, совісність, відповідальність, взаємоповага, наступність, відкритість, співробітництво, інноваційність.
1.7. ЛІГА КУЛЬТУРИ об’єднує особистостей, які прагнуть постійно самовдосконалюватись, компетентно розбудовувати і захищати моральне середовище суспільного буття та керуються принципами гідності і честі.
1.8. ЛІГА КУЛЬТУРИ є вільною у виборі напрямків, видів та форм діяльності у межах її місії, мети та завдань.
1.9. Найменування ЛІГА КУЛЬТУРИ:
1.9.1. Повне найменування:
українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «ЛІГА КУЛЬТУРИ»;
російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Лига Культуры»;
англійською мовою – All-Ukrainian Non-Governmental Organization «League of Culture».
1.9.2. Скорочене найменування:
українською мовою – ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ»;
російською мовою – ВОО «Лига Культуры»;
англійською мовою – NGO «League of Culture».
1.9.3. Місцезнаходження ЛІГИ Культури: Україна, 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 23, оф.108.

Стаття 2. МЕТА, МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ЛІГИ КУЛЬТУРИ
2.1. Метою ЛІГИ Культури є захист особистісних і суспільних інтересів учасників об’єднання, сприяння розбудові громадянського суспільства в Україні для спільної реалізації учасниками своїх прав і свобод.
2.2. Місія ЛІГИ Культури – соціокультурний прогрес українського суспільства на основі ідеології людяності.
2.3. Основними завданнями ЛІГИ КУЛЬТУРИ є:
- сприяння гармонійному розвитку особистості;
- сприяння гуманістичному розвитку суспільства;
- забезпечення розвитку організації;
- набуття громадянських компетенцій;
- формування, реалізація і підтримка проектів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства в Україні;
- інші завдання, що відповідають меті та місії ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
2.4. Основні напрямки діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ:
- культурна діяльність;
- просвітницька діяльність;
- освітня діяльність;
- наукова діяльність;
- екологічна діяльність;
- оздоровча діяльність;
- видавнича діяльність;
- правова допомога.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІГИ КУЛЬТУРИ
3.1. ЛІГА КУЛЬТУРИ є юридичною особою, має статус Всеукраїнського об’єднання громадян та здійснює свою діяльність на території України у відповідності до Конституції та чинних законів України, цього Статуту та внутрішніх документів ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
3.2. Права юридичної особи ЛІГИ КУЛЬТУРИ набуває з дати її державної реєстрації.
3.3. ЛІГА КУЛЬТУРИ є неприбутковою організацією, що має основною метою не одержання прибутку, а здійснення діяльності, передбаченою Законом України «Про об’єднання громадян».
3.4. ЛІГА КУЛЬТУРИ має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, згідно з чинним законодавством України.
3.5. ЛІГА КУЛЬТУРИ виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права.
3.6. ЛІГА КУЛЬТУРИ має круглу печатку, штампи, символіку, бланки, зразки яких затверджуються Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
3.7. ЛІГА КУЛЬТУРИ має право:
- представляти та захищати права, свободи та законні інтереси своїх учасників у державних та недержавних органах, установах і організаціях;
- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення своєї мети і реалізації завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування, брати участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, здійснювати правочини, які необхідні для досягнення своєї мети;
- мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї діяльності, набувати та розпоряджатися ними  для досягнення статутної мети та реалізації статутних завдань;
- використовувати власне майно та майно, передане їй у володіння або користування, для досягнення статутної мети та реалізації статутних завдань;
- отримувати за рахунок  внесків учасників (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків) кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивні доходи; кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.11 статті 157 Податкового кодексу України; дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;
- наймати на роботу працівників на основі трудових договорів чи цивільно-правових угод;
- з метою виконання статутної мети і завдань здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і об'єднань із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України;
- поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї та діяльність;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ у державних та недержавних органах, установах і організаціях;
- бути позивачем та відповідачем у суді;
- засновувати або вступати до спілок, асоціацій та інших об’єднань, зокрема, міжнародних;
- надавати учасникам проектів ЛІГИ КУЛЬТУРИ, в порядку, визначеному Колегією, право реалізовувати статутну діяльність з використанням символіки і репутації ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- надавати учасникам ЛІГИ КУЛЬТУРИ та третім особам, в тому числі за межами України, повноваження представляти інтереси ЛІГИ КУЛЬТУРИ та реалізовувати статутну діяльність у порядку, визначеному Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати угоди про співпрацю, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законам України та цьому Статуту;
- мати інші права, не заборонені законами України.
3.8. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і об'єднань зі статусом юридичної особи, підприємств, що створені ЛІГОЮ КУЛЬТУРИ, використовуються виключно на виконання статутних мети та завдань, забезпечення поточної (господарської) діяльності або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між її учасниками.
3.9. ЛІГА КУЛЬТУРИ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить, та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
3.10. Засновники, учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ, створені нею госпрозрахункові установи і об'єднання зі статусом юридичної особи, засновані підприємства, не несуть відповідальності за зобов'язаннями ЛІГИ КУЛЬТУРИ, так само, як і ЛІГА КУЛЬТУРИ не несе відповідальності за зобов'язаннями зазначених вище осіб.
3.11. ЛІГА КУЛЬТУРИ має право створювати місцеві осередки в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

Стаття 4. УЧАСТЬ В ЛІЗІ КУЛЬТУРИ
4.1. ЛІГА КУЛЬТУРИ має Фундаторів, Учасників, Почесних учасників, Асоційованих учасників, Партнерів-учасників, Партнерів. Порядок набуття відповідного статусу участі визначається в Положенні про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ».
4.2. Фундатор ЛІГИ КУЛЬТУРИ - це особа, яка взяла участь у заснуванні і створенні організації і несе моральну відповідальність за діяльність ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.3. Учасниками ЛІГИ КУЛЬТУРИ є Фундатори, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які поділяють мету та принципи ЛІГИ КУЛЬТУРИ, визнають та виконують положення цього Статуту, розбудовують  організацію та активно діють на виконання статутних завдань, своєчасно сплачують внески учасників та набули  цього статусу  шляхом реєстрації  членства в  порядку,  передбаченому Положенням про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ».
4.4. Статус Почесного учасника ЛІГИ КУЛЬТУРИ набуває особа, яка має суспільно значимі досягнення і в певний спосіб передає свій досвід іншим Учасникам ЛІГИ КУЛЬТУРИ. Підтвердження статусу Почесного учасника здійснюється Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.5. Асоційований учасник ЛІГИ КУЛЬТУРИ підтримує ідеї та діяльність ЛІГИ КУЛЬТУРИ і бере участь в її проектах.
4.6. Статус Партнера-учасника ЛІГИ КУЛЬТУРИ може набути особа, котра має особливі досягнення у справі забезпечення діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ. Підтвердження статусу Партнера-учасника здійснюється Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.7. Статус Партнера ЛІГИ КУЛЬТУРИ може набути юридична або фізична особа, яка не є Учасником Ліги, але зацікавлена в її діяльності. Статус Партнера підтверджується Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.8. Учасник проектів – це особа, яка не є Учасником ЛІГИ КУЛЬТУРИ, але зацікавлена в її діяльності, бере участь в проектах ЛІГИ КУЛЬТУРИ, прагне розвиватись і набувати широкі компетенції та в майбутньому може набути статус Учасника ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.9. Прийом в Учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ здійснюється Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ на підставі письмової заяви відповідно до Статуту та Положення про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ», затвердженого Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
4.10. Кожний Учасник може в будь-який час припинити свою участь, письмово повідомивши про це Колегію чи керівника місцевого осередку ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
Припинення участі в ЛІЗІ КУЛЬТУРИ відбувається добровільно за власним бажанням, шляхом виключення з ЛІГИ КУЛЬТУРИ на підставах встановлених в Положенні про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ» або шляхом автоматичного припинення участі в разі несплати  внесків учасників протягом шести місяців.
4.11. Розмір та порядок сплати внесків учасників визначаються в Положенні про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ».

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ЛІГИ КУЛЬТУРИ
5.1. Учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ мають право:
- брати участь в статутній діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- обирати і бути обраними до органів управління ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- голосувати при прийнятті рішень на Асамблеї, Загальних зборах місцевих осередків та інших колегіальних органах ЛІГИ КУЛЬТУРИ, до яких вони обрані;
- обговорювати питання діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ в порядку, визначеному Статутом та внутрішніми положеннями ЛІГИ КУЛЬТУРИ, вносити на розгляд до колегіальних органів питання, пов`язані з розвитком та діяльністю організації;
- в порядку, визначеному Статутом та внутрішніми положеннями ЛІГИ КУЛЬТУРИ, одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- вийти з ЛІГИ КУЛЬТУРИ в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та Положенням про участь в ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ»;
5.2. Учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ зобов'язані:
- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів ЛІГИ КУЛЬТУРИ та всебічно сприяти в здійсненні рішень Асамблеї, Колегії та інших органів управління ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- брати активну участь в  діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ, всебічно сприяти досягненню її мети, виконанню завдань;
- своєчасно сплачувати внески учасників у розмірі та порядку, встановленому Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- поширювати  діяльність ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- не допускати дій та висловлювань, які принижують честь і гідність Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ та дискредитують ЛІГУ КУЛЬТУРИ в цілому;
- нести інші обов'язки, передбачені чинними законами України, цим Статутом та внутрішніми документами ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 6. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЛІГИ КУЛЬТУРИ
6.1. Органи управління:
- Асамблея;
- Колегія;
- Президент;
- Віце-президенти;
- Виконавчий директор;
- Наглядова Рада.
6.2. Консультативно-дорадчий орган - Координаційна Рада.
6.3. Президент, Віце-президенти, члени Координаційної Ради і Колегії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть за рішенням Колегії отримувати від ЛІГИ КУЛЬТУРИ компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх повноважень.
6.4. З метою забезпечення реалізації діяльності, проектів ЛІГИ КУЛЬТУРИ в регіонах України, створюються регіональні центри (місцеві осередки) ЛІГИ КУЛЬТУРИ. Місцеві осередки створюються за ініціативи не менш як трьох осіб, що постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про створення місцевого осередку приймається на Загальних зборах осередку і затверджується Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
6.5. Керівництво місцевим осередком здійснює Керівник, який обирається на Загальних зборах місцевого осередку ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
6.6. Місцеві осередки  можуть легалізуватися шляхом повідомлення про їх заснування або реєструватися місцевими органами державної виконавчої влади (управліннями Міністерства юстиції України відповідного рівня).
6.7. Керівник місцевого осередку:
- організовує роботу місцевого осередку, діяльність з реалізації проектів ЛІГИ КУЛЬТУРИ у відповідному регіоні;
- координує зусилля, забезпечує узгоджену і ефективну роботу учасників, що складають місцевий осередок та ЛІГУ КУЛЬТУРИ в цілому в реалізації діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- виступає від імені ЛІГИ КУЛЬТУРИ як керівник місцевого осередку у взаємовідносинах з третіми особами;
- реалізує інші повноваження згідно цього Статуту та інших внутрішніх документів ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 7. АСАМБЛЕЯ ЛІГИ
7.1. Вищим органом управління ЛІГИ КУЛЬТУРИ є  Асамблея (Загальні збори Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ), яка скликається не рідше одного разу на 2 (два) роки.
7.2. Асамблея вирішує всі основні питання діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ, а саме:
- затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію ЛІГИ КУЛЬТУРИ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- визначення основних напрямків діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ, затвердження її довгострокових програм;
- обрання Президента;
- обрання Колегії;
- обрання Наглядової Ради;
- прийняття остаточних рішень за скаргами на відмову у реєстрації Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ, а також за скаргами на виключення з ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- затвердження відповідних положень ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.3. У своїй діяльності Асамблея керується законами України, цим Статутом, та іншими внутрішніми документами ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.4. Асамблея Ліги може бути черговою та позачерговою.
7.5. Про час скликання, порядок денний, норми представництва Учасників на черговій Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ, Колегія оголошує не пізніше як за два місяці до дати проведення Асамблеї. Інформація про скликання Асамблеї повідомляється Учасникам ЛІГИ КУЛЬТУРИ персонально електронною поштою, листами або шляхом публікації відповідного повідомлення на сайті ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.6. Позачергова Асамблея скликається Колегією на вимогу не менше половини зареєстрованих місцевих осередків ЛІГИ КУЛЬТУРИ або за пропозицією Наглядової Ради, або Президента ЛІГИ КУЛЬТУРИ, якщо цього вимагають інтереси ЛІГИ КУЛЬТУРИ в цілому.
7.7. Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів позачергової Асамблеї, Колегія оголошує не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.8. В роботі  Асамблеї можуть брати участь  незареєстровані  учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ з  правом  дорадчого  голосу.
7.9. Асамблея може передавати певні свої повноваження Колегії або Президенту ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.10. Участь в Асамблеї відбувається персонально або через представників (делегатів) відповідно до цього Статуту.
7.11. На Асамблеї голосують Учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ, легалізовані шляхом реєстрації.
7.12. Асамблея вважається правомочною, якщо на ній представлено більше половини Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ. Учасники ЛІГИ КУЛЬТУРИ можуть брати участь в Асамблеї також дистанційно: через мережу Інтернет та сучасні засоби зв’язку.
7.13. При вирішенні питань на Асамблеї кожен делегат має один голос.
7.14. Питання щодо затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту ЛІГИ КУЛЬТУРИ, прийняття рішення про ліквідацію ЛІГИ КУЛЬТУРИ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу відносяться до виключної компетенції Асамблеї і приймаються більшістю у 3/4 (три чверті) голосів присутніх на Асамблеї. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.15. Рішення Асамблеї можуть бути прийняті методом опитування Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ. При цьому, Колегія направляє в письмовій чи в електронній формі запит Учаснику ЛІГИ КУЛЬТУРИ з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні бути направлені всім Учасникам ЛІГИ КУЛЬТУРИ.  Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини Учасників в письмовій формі підтримали його.
7.16. На Асамблеї головує Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ, в разі його відсутності – Віце-президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.17. Підрахунок голосів на Асамблеї здійснюється Лічильною комісією, яка обирається Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ. До складу Лічильної комісії не можуть входити Президент та учасники Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
7.18. Рішення Асамблеї оформлюються протоколом, який підписує Головуючий (Президент) та Секретар Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 8. КОЛЕГІЯ ЛІГИ КУЛЬТУРИ
8.1. Колегія ЛІГИ КУЛЬТУРИ є  постійно діючим органом управління, який діє з метою опрацювання і прийняття рішень щодо стратегічного розвитку та діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ. Колегію очолює Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
8.2. У своїй діяльності Колегія керується законами України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
8.3. До  складу Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ  входять Фундатори та  зареєстровані учасники інших категорій, персональний  та  кількісний  склад яких  визначається  Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
8.4. До компетенції Колегії відносяться питання, передбачені Статутом, зокрема, Колегія:
- здійснює розробку стратегії діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- розробляє і затверджує поточні програми діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- координує і спрямовує діяльність місцевих осередків, представництв та учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- призначає Виконавчого директора ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- приймає рішення про створення та ліквідацію місцевих осередків, представництв, підприємств, господарських товариств, установ, організацій, затверджує їх статути та положення про них;
- затверджує положення, регламенти, правила, процедури, інші внутрішні документи, крім тих, які затверджуються Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- затверджує бюджет ЛІГИ КУЛЬТУРИ, встановлює розмір мінімальних внесків, а також порядок їх сплати;
- утворює комітети, робочі групи та інші допоміжні органи і спеціалізовані структури та затверджує положення про них, заслуховує звіти про їх діяльність;
- приймає до ЛІГИ КУЛЬТУРИ  нових Учасників та виключає з числа Учасників в порядку та на підставах встановлених цим Статутом та Положенням про участь у ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ»;
- розглядає пропозиції, скарги і прохання Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ, приймає рішення по ним;
- сприяє залученню інтелектуальних, соціальних, матеріальних та інших ресурсів;
- визначає та формулює соціокультурні проблеми, над вирішенням яких працює ЛІГА КУЛЬТУРИ;
- визначає принципові позиції ЛІГИ КУЛЬТУРИ з актуальних питань співробітництва.
8.5. Чергові засідання Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ проводяться один раз на два місяці.
8.6. Колегія ЛІГИ КУЛЬТУРИ є правомочною в разі присутності більшості її учасників.
8.7. Прийняття рішень на засіданні Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ здійснюється одноголосно (консенсусом).

Стаття 9. ПРЕЗИДЕНТ ЛІГИ КУЛЬТУРИ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ
9.1. Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ є вищим одноосібним органом управління ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
9.2. Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ обирається Асамблеєю з числа Учасників ЛІГИ КУЛЬТУРИ строком на два роки без обмеження права на переобрання.
9.3. Президент очолює Колегію ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
9.4. У своїй діяльності Президент керується законами України та цим Статутом.
9.5. Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ:
- забезпечує вище керівництво ЛІГОЮ КУЛЬТУРИ;
- головує на засіданнях Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- організовує і забезпечує роботу Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- вносить на розгляд Колегії кандидатуру Виконавчого директора ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- в межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, спрямовані на досягнення статутної мети та завдань ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
- до створення Колегії, призначення Виконавчого директора, обрання Віце-президентів Президент ЛІГИ КУЛЬТУРИ виконує їх обов’язки.
9.6. Кількісний і персональний склад інституту  Віце-президентів ЛІГИ КУЛЬТУРИ; порядок обрання Віце-президентів та їх функції, а також порядок роботи Віце-президентів визначає Колегія ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 10. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЛІГИ КУЛЬТУРИ
10.1. Виконавчий директор ЛІГИ КУЛЬТУРИ очолює Виконавчу дирекцію ЛІГИ КУЛЬТУРИ і діє на підставі Статуту, Положення про Виконавчу дирекцію ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ», рішень Асамблеї, Колегії та Наглядової Ради ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
10.2. Виконавчий директор здійснює поточне управління  фінансово-господарською діяльністю та керує Офісом ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
10.3. Виконавчий директор призначається Колегією за поданням Президента ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
10.4. Виконавчий директор:
- організовує та забезпечує виконання рішень  органів управління ЛІГИ КУЛЬТУРИ та веде їх реєстр;
- приймає та звільняє працівників Офісу ЛІГИ КУЛЬТУРИ, організовує їх роботу;
- розробляє та передає на затвердження Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ проекти штатного розпису та кошторису адміністративно-господарських видатків; в  межах затверджених  Колегією   кошторисів  та  програм, укладає правочини та  витрачає  кошти; за  рішенням  Колегії  розпоряджається   майном  та  коштами;
- відповідає за правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на Асамблеї, засіданнях Координаційної Ради ЛІГИ КУЛЬТУРИ;
- здійснює інші функції, делеговані Президентом ЛІГИ КУЛЬТУРИ та визначені Посадовою інструкцією Виконавчого директора ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
10.5. Виконавчий директор бере участь у засіданнях Колегії ЛІГИ КУЛЬТУРИ з правом дорадчого голосу.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА ЛІГИ КУЛЬТУРИ
11.1. Для здійснення загального управління і контролю за фінансово-господарською та іншою діяльністю   Виконавчого  директора, заснованих (співзаснованих) ЛІГОЮ КУЛЬТУРИ  юридичних осіб,  Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ (а  в період між  її  засіданнями Колегією  ЛІГИ КУЛЬТУРИ)  може  бути  створена  Наглядова Рада в складі: Голови Наглядової Ради, виконавчого секретаря Наглядової Ради та учасників Наглядової Ради.
11.2. Персональний і кількісний склад Наглядової Ради, строки її повноважень і Положення про неї визначається Асамблеєю ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 12. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЛІГИ КУЛЬТУРИ
12.1. Координаційна Рада є  консультативно-дорадчим органом ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
12.2. У своїй діяльності Координаційна Рада керується цим Статутом, Положенням про Координаційну Раду ВГО «ЛІГА КУЛЬТУРИ», яке затверджується Асамблеєю та іншими внутрішніми документами ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
12.3. До складу Координаційної Ради входять Президент, учасники Колегії, Виконавчий директор та керівники місцевих осередків ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
12.4. Порядок роботи Координаційної Ради визначається Положенням про Координаційну Раду ЛІГИ КУЛЬТУРИ.

Стаття 13. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ КУЛЬТУРИ. КОШТИ ТА МАЙНО ЛІГИ КУЛЬТУРИ
13.1. Діяльність ЛІГИ КУЛЬТУРИ здійснюється згідно з затвердженою Колегією програмою на поточний рік і фінансується на основі річного бюджету, що також затверджується Колегією.
13.2. В кінці кожного року Виконавчий директор ЛІГИ КУЛЬТУРИ складає річний звіт по виконанню бюджету.
13.3. Для здійснення статутної діяльності ЛІГА КУЛЬТУРИ отримує кошти та майно відповідно до чинного законодавства, в тому числі з наступних джерел:
- вступні, членські, цільові та інші внески учасників;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.11 статті 157 Податкового кодексу України;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
13.4. ЛІГА КУЛЬТУРИ здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності, згідно з чинним законодавством України.
13.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю ЛІГИ КУЛЬТУРИ, несе ЛІГА КУЛЬТУРИ, крім випадків, визначених законом або договором (угодою). Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане ЛІЗІ КУЛЬТУРИ у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).
13.6. ЛІГА КУЛЬТУРИ самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет ЛІГИ КУЛЬТУРИ розробляється Виконавчою дирекцією та затверджується Колегією ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
13.7. Кошти та майно ЛІГИ КУЛЬТУРИ не підлягають розподілу між її учасниками, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника ЛІГА КУЛЬТУРИ.

Стаття 14. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛІГИ КУЛЬТУРИ
14.1. ЛІГА КУЛЬТУРИ може засновувати або вступати в  міжнародні  громадські (неурядові) організації, утворювати  міжнародні  спілки  об'єднань громадян,  підтримувати  прямі  міжнародні  контакти  і   зв'язки, укладати відповідні угоди,  а  також  брати  участь  у  здійсненні заходів в порядку, визначеному чинними законами України.

Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ КУЛЬТУРИ
15.1. Припинення діяльності ЛІГИ КУЛЬТУРИ може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинними законами України і цим Статутом.
15.2. Реорганізація чи ліквідація ЛІГИ КУЛЬТУРИ здійснюється за рішенням Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три чверті) присутніх делегатів.
15.3. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією ЛІГИ КУЛЬТУРИ за рішенням Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ призначається ліквідаційна комісія.
Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
15.4. Активи ЛІГИ КУЛЬТУРИ, ліквідованої за рішенням Асамблеї, спрямовується на реалізацію завдань, передбачених цим Статутом, або на благодійні цілі.
15.5. ЛІГА КУЛЬТУРИ вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

Стаття 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
16.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації ЛІГИ КУЛЬТУРИ.
16.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Асамблеї ЛІГИ КУЛЬТУРИ в порядку, передбаченому цим Статутом.
16.3. ЛІГА КУЛЬТУРИ зобов'язана у визначений законом строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до Державного реєстру.
16.4. Якщо одне або декілька з положень цього Статуту рішенням органу суду буде визнано недійсним, то таке рішення не тягне за собою визнання недійсності всього Статуту.

 

Русская версия Устава ВОО «Лига Культуры»

English version of the Charter of NGO “League of Culture”

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok