СТАТУТ Всеукраїнської громадської організації «Ліга Культури»

      (остання редакція 2010 року)

 

Стаття 1.             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.         Цей Статут визначає основні засади організації та діяльності Всеукраїнської громадської організації «Ліга Культури».

2.         Всеукраїнська громадська організація «Ліга Культури» є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка об'єднує на основі спільних інтересів, на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

3.         Ліга утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Ліги поширюється на всю територію України.

4.         Ліга створюється на невизначений термін.

5.         Основними принципами діяльності Ліги є людяність, миролюбство, терпимість, доброчинність, пріоритет суспільних інтересів, ініціативність, самоорганізація, самовизначеність, добровільність, свобода вибору, рівноправність фундаторів, справедливість, відкритість, відвертість, відданість, відповідальність, відповідність, компетентність.

6.         Ліга об’єднує особистостей, які прагнуть постійно розширювати і вдосконалювати моральнісну свідомість, гідно розбудовувати і захищати моральне середовище суспільного буття та керуються принципами честі.

7.         Ліга є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах мети і завдань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.         Найменування Ліги:

1)         Повне найменування:

·                українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Ліга Культури»;

·                російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Лига Культуры»;

·                англійською мовою – All-Ukrainian Public Non-Governmental Organization «League of Culture».

2)         Скорочене найменування:

·                українською мовою – «Ліга Культури» або «Ліга»;

·                російською мовою - «Лига», «Лига Культуры»

·                англійською мовою – «League of Culture» або «LCulture».

9.         Місцезнаходження Ліги: Україна, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 23.

Стаття 2.             ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

2.1.      Терміни, в тому числі з великої літери, вживаються у цьому Статуті в наступному значенні:

Делегат – особа, яка відповідно до цього Статуту та Положення про Асамблею Ліги Культури має право брати участь у Асамблеї Ліги.

Керівні органи Ліги – органи Ліги, які здійснюють управління Лігою, а саме: Асамблея Ліги, Колегія Ліги, Координаційна Рада Ліги, Президент Ліги, Президіум Ліги.

Конференція – вищий керівний колегіальний орган самоврядування місцевих, територіальних чи регіональних об'єднань, до складу якого входять всі фундатори даногооб'єднання.

Ліга Культури, Ліга – Всеукраїнська громадська організація«Ліга Культури».

Регіональні, територіальні, місцеві об'єднання – місцеві осередки Ліги (разом надалі іменуються – об'єднання Ліги).

Положення про членство (фундаторство) – внутрішній нормативний документ Ліги, який регулює питання, пов’язані із членством в Лізі, зокрема, визначає порядок вступу і вибуття членів із Ліги, їх права та обов’язки, відповідальність членів, їх статус.

Рада – керівний колегіальний орган Об'єднань Ліги, що здійснює управління в період між засіданнями Конференції.

Статут Ліги – Статут Всеукраїнської громадської організації «Ліга Культури».

Фундатор Ліги – це особа, член Ліги, яка відповідає вимогам п. 5.1 та 5.2. статті 5 цього Статуту, яка була прийнята до Ліги Координаційною Радою Ліги у встановленому порядку.

Фундаторство – членство у Лізі.

Членські внески – вступні, щорічні фундаторські та цільові внески, що сплачуються фундаторами Ліги відповідно до Положення про членство (фундаторство) та Положення про членські внески.

 

Стаття 3.             МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛІГИ

3.1.      Метою Ліги є консолідація особистостей на основі єдності їх інтересів щодо свідомого гуманістичного саморозвитку та соціокультурного прогресу українського суспільства. Спільна реалізація своїх прав і свобод.

3.2.      Основними завданнями Ліги є:

1)         Забезпечення розвитку Ліги Культури. Дослідження і застосування культури та комунікацій як засобів гармонійного розвитку особистості та суспільства;

2)         Реалізація, просування, передача та обмін інформацією, знаннями та досягненнями культури;

3)         Сприяння розвитку особистості. Сприяння гармонійному розвитку особистості, набутті громадянських компетенцій та розвитку політичної культури представників різних вікових і соціальних груп, залучення їх до громадської діяльності;

4)         Захист прав та свобод, здійснення організаційно-правових заходів щодо задоволення інтересів фундаторів;

5)         Сприяння розвитку суспільства. Моделювання, прогнозування, діагностика, експертиза та вирішення соціокультурних проблем;

6)         Збирання, створення і розповсюдження спеціалізованої інформації для забезпечення соціокультурного прогресу.

3.3.      Для досягнення мети та виконання поставлених завдань Ліга здійснює свою діяльність у таких формах:

1)         координує дії фундаторів Ліги, своїх об'єднань та представництв, вживає заходів щодо виконання зобов’язань, взятих ними на себе відповідно до цього Статуту;

2)         бере участь в  громадській експертизі загальнодержавних та місцевих культурних програм, проектів, нормативно-правових актів, що розроблені сторонніми підприємствами, установами та об'єднаннями, а також органами державної влади;

3)         інформує фундаторів та суспільство з усіх питань розвитку культури, бере участь у поширенні своїх поглядів через електронні засоби масової інформації та пресу;

4)         організовує і проводить дискусії, «круглі столи», конференції, та інші заходи для обговорення і вирішення проблем культури, суспільного розвитку;

5)         сприяє формуванню громадянського суспільства та розвитку суспільної компетенції своїх фундаторів;

6)         ініціює і реалізує проекти, направлені на вирішення соціокультурних проблем та гуманістичний розвиток людини та суспільства;

7)         створює фундаторам умови для участі в роботі конференцій, національних соціокультурних програмах і проектах;

8)         проводить та підтримує наукові дослідження, експертизи у відповідності з метою і завданнями Ліги, поширює результати таких досліджень та експертиз;

9)         створює інформаційно-довідкові фонди і бази даних з питань культурного, науково-технічного, суспільно-політичного і економічного розвитку, розміщує їх в мережі Інтернет або забезпечує доступ до них іншим чином;

10)       засновує видавництва, засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

11)       налагоджує та підтримує контакти з представниками іноземних держав, здійснення міжнародних обмінів у сфері культури, освіти та науки;

12)       здійснює представництво, захист прав та законних інтересів Фундаторів Ліги;

13)       засновує нагороди, премії, стипендії та інші заохочення за особистий вклад у вирішення статутних завдань;

14)       вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;

15)       у різних формах розповсюджує інформацію про свою діяльність і ставлення до культурної політики та культурних проблем, а також висловлює свою громадянську позицію з будь-яких питань шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації;

16)       засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;

17)       ідейно, організаційно та матеріально підтримує об'єднання громадян, надає кваліфіковану допомогу в їх створенні та діяльності;

18)       створює господарські підприємства, організації та установи, у т.ч. селянські (фермерські) господарства і колективні сільськогосподарські підприємства, садівницькі і городницькі товариства, промисли тощо, відповідно до чинного законодавства України, із статусом юридичної особи;

19)       здійснює зовнішньоекономічну діяльність, через створення із закордонними партнерами спільних підприємств, фондів тощо, із статусом юридичної особи, які створюються без мети отримання прибутку, участь в реалізації спільних із закордонними партнерами програм, спрямованих на виконання статутних завдань;

20)       збирає і обробляє економічну, наукову, екологічну інформацію задля її використання при здійсненні статутної діяльності Ліги та забезпечення здорового способу життя українського народу;

21)       встановлює та підтримує зв’язки з громадськими об'єднаннями інших держав, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи;

22)       здійснює інші не заборонені чинним законодавством види діяльності, направлені на досягнення мети відповідно до Статуту, виконання завдань Ліги.

Стаття 4.             ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІГИ

4.1.      Ліга Культури є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об’єднання громадян та здійснює свою діяльність на території України у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами.

4.2.      Права юридичної особи Ліга набуває з дати її державної реєстрації.

4.3.      Ліга має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, згідно з чинним законодавством України.

4.4.      Ліга виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, веде статистичну звітність та подає фінансовим органам декларації та звіти про свої доходи та витрати згідно з чинним законодавством України.

4.5.      Ліга має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Координаційною Радою Ліги. Символіка Ліги реєструється в установленому порядку. Ліга може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

4.6.      Ліга має право:

1)         представляти та захищати законні інтереси своїх учасників у державних та громадських органах;

2)         одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3)         вносити пропозиції до органів державної влади, брати участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

4)         від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Ліги;

5)         набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

6)         використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Ліги;

7)         отримувати фінансування за рахунок фундаторських внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків фундаторів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та інших надходжень згідно з чинним законодавством України;

8)         наймати на роботу працівників на основі трудових договорів чи цивільно-правових угод;

9)         здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і об'єднань із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

10)       розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та діяльність;

11)       представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси фундаторів Ліги у державних та недержавних органах і об'єднаннях;

12)       бути позивачем та відповідачем у суді;

13)       створювати постійно діючий третейський суд при Лізі;

14)       засновувати або вступати до спілок, асоціацій та інших об’єднань, зокрема, міжнародних;

15)       надавати третім особам право реалізовувати певну діяльність з використанням символіки і репутації Ліги;

16)       підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати угоди про співпрацю, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;

17)       мати інші права, не заборонені законодавством України. 

4.7.      Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і об'єднань із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Лігою, використовуються виключно на виконання статутних завдань Ліги або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між фундаторами Ліги.

4.8.      Ліга несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення, згідно з чинним законодавством України.

4.9.      Фундатори Ліги, створені нею госпрозрахункові установи і об'єднання зі статусом юридичної особи, засновані підприємства, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Ліги, так само, як і Ліга не несе відповідальності за зобов'язаннями вищезазначених суб’єктів.

4.10.   Ліга має право створювати місцеві, територіальні та регіональні об'єднання в порядку, визначеному законодавством України і цим Статутом.

4.1.      Ліга також може на договірних засадах надавати третім особам, у тому числі за межами України, повноваження на представництво інтересів і реалізацію статутної діяльності Ліги.

Стаття 5.             ЧЛЕНСТВО (ФУНДАТОРСТВО) В ЛІЗІ

5.1.      Членами (фундаторами) Ліги можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які поділяють мету, принципи та завдання Ліги, пройшли випробувальний термін, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам встановленим в Лізі та прийняті до Ліги в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про членство (фундаторство), а також своєчасно сплачують членські внески.

5.2.      Положенням про членство (фундаторство) можуть бути передбачені різні статуси членів Ліги.

5.3.      Статус Партнера фундатора Ліги може обрати особа, котра має особливі досягнення у справі забезпечення діяльності Ліги та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Ліги. Підтвердження статусу Партнера фундатора здійснюється Асамблеєю Ліги.

5.4.      Статус Почесного фундатора Ліги може обрати особистість, яка має визначні досягнення в суспільстві і в певний спосіб передає свій досвід іншим фундаторам Ліги. Підтвердження статусу Почесного фундатора здійснюється Асамблеєю Ліги.

5.5.      Статус Партнера Ліги може набути юридична чи фізична особа, яка не є фундатором Ліги, але зацікавлена в її діяльності. Статус Партнера Ліги підтверджується Координаційною Радою Ліги.

5.6.      Учасник проектів це особа, яка не є фундатором Ліги, але зацікавлена в її діяльності, бере участь в проектах Ліги, прагне розвиватись і набувати широкі компетенції, та в майбутньому може набути статус фундатора Ліги.

5.7.      Прийом у фундатори здійснюється Координаційною Радою Ліги на підставі письмової заяви відповідно до Положення про членство (фундаторство).

5.8.      Кожний фундатор може в будь-який час припинити своє членство, письмово повідомивши про це Координаційну Раду Ліги чи керівника об'єднання Ліги.

5.9.      Припинення фундаторства в Лізі відбувається добровільно за власним бажанням, шляхом виключення з Ліги на підставах встановлених в Положенні про членство (фундаторство) або шляхом автоматичного припинення фундаторства, в разі несплати членських внесків протягом строку, встановленого в Положенні про членство (фундаторство).

5.10.    Більш детально питання вступу в Лігу та виходу з неї, вимоги до різних категорій фундаторів, їх правовий статус врегульовано в Положенні про членство (фундаторство), яке приймається Асамблеєю Ліги.

5.11.   Розмір та порядок сплати фундаторами членських та інших внесків визначаються в Положенні про членські внески, яке затверджується Асамблеєю Ліги.

Стаття 6.             ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФУНДАТОРІВ ЛІГИ

6.1.      Фундатори Ліги мають право:

1)         брати участь в статутній діяльності Ліги, у порядку передбаченому Статутом та внутрішніми документами;

2)         набути статусу Партнера фундатора Ліги чи Почесного фундатора Ліги;

3)         обирати і бути обраними до керівних органів Ліги у відповідності із обраним статусом та правами, що передбачені Статутом та Положенням про членство (фундаторство);

4)         голосувати при прийнятті рішень на Асамблеї Ліги, Конференції, радах об'єднань Ліги та інших колегіальних органах Ліги, до яких вони обрані відповідно до свого статусу;

5)         брати участь в розробці і реалізації проектів Ліги;

6)         обговорювати будь-які питання діяльності Ліги, вносити на розгляд Координаційної Ради Ліги пропозиції щодо вдосконалення діяльності Ліги;

7)         одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ліги, в порядку, який затверджений в Положенні про надання інформації;

8)         вийти з Ліги в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом та Положенням про членство (фундаторство).

6.2.      Фундатори можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Ліги.

6.3.      Фундатори Ліги зобов'язані:

1)         дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Ліги та всебічно сприяти в здійсненні рішень Асамблеї Ліги, Колегії Ліги, Координаційної Ради Ліги та інших органів Ліги;

2)         брати активну участь в  діяльності Ліги, всебічно сприяти досягненню її мети, виконанню завдань;

3)         своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Координаційною Радою Ліги;

4)         брати активну участь у досягненні цілей та завдань Ліги, всіляко сприяти Лізі у поширенні її діяльності;

5)         не допускати дій та висловлювань, які принижують гідність фундаторів Ліги та дискредитують Лігу в цілому;

6)         своєчасно ставити до відома Керівника Координаційної Ради Ліги про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Ліги та її репутацію;

7)         нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Ліги.

Стаття 7.             СТРУКТУРА

7.1.      Ліга, як всеукраїнська громадська організація, створюється з урахуванням сучасного адміністративно-територіального поділу України і складається з наступних місцевих осередків:

1)         місцевих організацій Ліги;

2)         територіальних організацій Ліги;

3)         регіональних організацій Ліги.

7.2.      Організації Ліги створюються для досягнення мети та виконання статутних завдань Ліги в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3.      Організації  та представництва Ліги можуть створюватися за ініціативою Координаційної Ради Ліги або фундаторів Ліги, що проживають на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

7.4.      Організації Ліги набувають статусу місцевого осередку Ліги після затвердження рішення їх установчих зборів Координаційною Радою Ліги і взяття на облік у встановленому Координаційною Радою Ліги порядку.

7.5.      Статути (положення) організацій Ліги, а також зміни та доповнення до них, в обов’язковому порядку затверджуються Координаційною Радою Ліги. Положення цього Статуту щодо мети, завдань та членства в Лізі мають бути включені до тексту статутів регіональних організацій Ліги.

7.6.      Організація Ліги має право використовувати символіку Ліги винятково для виконання своїх статутних завдань.

7.7.      Організації Ліги спрямовують свої зусилля на виконання головної мети та основних завдань, зазначених у цьому статуті, зокрема:

1)         беруть участь у розробці державних регіональних та місцевих культурних програм, спрямованих на розбудову громадянського суспільства засобами культури;

2)         здійснюють спільні проекти щодо створення та залучення коштів до благодійних фондів за участю вітчизняних і зарубіжних фінансових установ та благодійників;

3)         здійснюють відповідно до чинного законодавства діяльність, спрямовану на налагодження культурних зв'язків, проведення культурних реформ, залучення іноземних партнерів та інвесторів, підготовку проектів нормативно-правових актів, щодо розвитку і захисту вищих культурних інтересів;

4)         вносять до Президента Ліги подання про нагородження відзнаками, орденами, встановленими в Лізі, своїх фундаторів;

5)         матеріально та фінансово підтримують діяльність Ліги в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

6)         здійснюють інші види діяльності, передбачені їх статутами (положеннями).

7.8.      Місцеві організації створюються на території населених пунктів і діють на підставі Положення, затвердженого Координаційною Радою Ліги.

7.9.      Територіальні організації створюються в межах адміністративних територій міст, районів, районів у містах. Територіальні організації діють на підставі Положення, затвердженого Координаційною Радою Ліги.

7.10.   Регіональна організація створюється на відповідній адміністративній території області. Регіональна організація діє на підставі Положення (Статуту), затвердженого Асамблеєю Ліги.           

7.11.   Організації Ліги всіх рівнів мають власні керівні органи (Конференції, Ради), повноваження яких, та порядок прийняття рішень, визначаються внутрішніми документами Ліги та положеннями (статутами) цих організацій.

7.12.   Роботою організацій Ліги керують Керівники, які обираються конференціями відповідних організацій, затверджуються Координаційною Радою Ліги і діють на підставі затвердженого Координаційною Радою Ліги положення.

7.13.   Керівник організації Ліги:

1)         організовує роботу, реалізацію проектів, керує поточною діяльністю організації Ліги;

2)         координує зусилля, забезпечує узгоджену і ефективну роботу їх фундаторів;

3)         забезпечує виконання рішень керівних органів Ліги, конференції організації Ліги, реалізацію мети Ліги та виконанні завдань відповідно до Статуту Ліги в межах адміністративно-територіальної одиниці;

4)         виступає від імені організації Ліги у взаємовідносинах з третіми особами;

5)         реалізує інші повноваження згідно цього Статуту та інших внутрішніх документів Ліги.

7.14.   Керівник організації підзвітний Конференції відповідної організації, Президенту Ліги та Координаційній Раді Ліги і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та виконання функцій.

7.15.   Організація Ліги може бути ліквідованою рішенням Координаційної Ради Ліги у наступних випадках:

1)         невиконання або неналежного виконання вимог цього Статуту;

2)         систематичного невиконання рішень керівних органів Ліги;

3)         створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань Ліги;

4)         з інших підстав передбачених положеннях про організацію Ліги.

7.16.   Порядок реорганізації та ліквідація організацій Ліги погоджується з Координаційною Радою Ліги.

Стаття 8.             ОРГАНИ ЛІГИ

8.1.      В Лізі створюються і діють наступні органи:

1)         Асамблея Ліги;

2)         Колегія Ліги;

3)         Координаційна Рада Ліги;

4)         Президент Ліги;

5)         Віце-Президенти;

6)         Виконавчий директор Ліги;

7)         Ревізійна комісія.

8.2.      Президент Ліги, Віце-Президенти, члени Координаційної Ради Ліги і Колегії Ліги здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть за рішенням Координаційної Ради Ліги, отримувати від Ліги компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх повноважень.

Стаття 9.              АСАМБЛЕЯ ЛІГИ

9.1.      Вищим керівним органом Ліги є Асамблея Ліги, яка скликається не рідше одного разу на 2 (два) роки.

9.2.      У своїй діяльності Асамблея Ліги керується законодавством України, цим Статутом, Положенням про Асамблею Ліги, яке затверджується Асамблеєю Ліги, та іншими внутрішніми документами Ліги.

9.3.      Асамблея Ліги може бути черговою та позачерговою.

9.4.      Про час скликання, порядок денний, норми представництва фундаторів на черговій Асамблеї Ліги, Координаційна Рада Ліги оголошує не пізніше як за два місяці до дати проведення Асамблеї Ліги. Інформація про скликання Асамблеї Ліги повідомляється фундаторам Ліги персонально електронною поштою або листами.

9.5.      Позачергова Асамблея Ліги скликається Координаційною Радою Ліги або на вимогу не менше половини зареєстрованих регіональних організацій Ліги, чи за пропозицією Ревізійної комісії або Президента Ліги, якщо цього вимагають інтереси Ліги в цілому.

9.6.      Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів позачергової Асамблеї Ліги, Координаційна Рада Ліги оголошує не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення Асамблеї Ліги.

9.7.      Обрання делегатів на Асамблею Ліги проводиться в порядку, визначеному установчими документами регіональних, територіальних та місцевих організацій, а також Положенням про Асамблею Ліги.

9.8.      До виключної компетенції Асамблеї Ліги належить:

1)         затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту Ліги;

2)         реалізація права власності на майно Ліги;

3)         прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліги, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4)         визначення основних напрямків діяльності Ліги, затвердження її довгострокових програм, планів та звітів про їх виконання;

5)         обрання Колегії Ліги зі складу Партнерів-фундаторів;

6)         затвердження на посаді Президента Ліги, складу Координаційної Ради Ліги, Ревізійної Комісії; 

7)         розгляд та затвердження звітів Координаційної Ради Ліги, Президента Ліги, а також оцінка їх діяльності; 

8)         підтвердження статусу Партнера фундатора та Почесного фундатора;

9)         прийняття остаточних рішень за скаргами на відмову у прийомі до Ліги, а також за скаргами на виключення з Ліги; 

10)       прийняття положень про Асамблею Ліги, Президента Ліги, Координаційну Раду Ліги, Колегію Ліги, Ревізійну Комісію, про членство (фундаторство), положень про органи Ліги та інших внутрішніх актів Ліги, що потребують затвердження Асамблеєю Ліги. 

9.9.      Асамблея Ліги може передавати деякі свої повноваження Координаційній Раді Ліги або Президенту Ліги.

9.10.   Асамблея Ліги вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини делегатів.

9.11.   При вирішенні питань на Асамблеї Ліги кожен делегат має один голос.

9.12.   Питання щодо затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Ліги, прийняття рішення про ліквідацію Ліги, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу відносяться до виключної компетенції Асамблеї Ліги і приймаються більшістю у ¾ (три четвертих) голосів присутніх на Асамблеї Ліги.

9.13.   З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Асамблеї Ліги.

9.14.   Рішення Асамблеї Ліги можуть бути прийняті методом опитування фундаторів Ліги. При цьому, Координаційна Рада Ліги направляє в письмовій чи в електронній формі запит фундатору Ліги з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні бути направлені всім фундаторам Ліги. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини фундаторів Ліги в письмовій формі дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.

9.15.   На Асамблеї Ліги головує Президент Ліги.

9.16.   Підрахунок голосів на Асамблеї Ліги здійснюється Лічильною комісією, яка обирається Асамблеєю Ліги. До складу Лічильної комісії не можуть входити Президент Ліги та члени Координаційної Ради Ліги.

9.17.   Рішення Асамблеї Ліги оформлюються протоколом, який підписує головуючий на Асамблеї Ліги.

9.18.   Інші повноваження Асамблеї Ліги та порядок її роботи визначаються в Положенні про Асамблею Ліги та Регламенті роботи Асамблеї Ліги.

Стаття 10.             КОЛЕГІЯ ЛІГИ

10.1.   Колегія Ліги є науково-стратегічним органом Ліги, який діє з метою опрацювання і прийняття рішень для стратегічного управління Лігою, визначення її ідеології, основних принципів та нагляду за їх дотриманням.

10.2.   У своїй діяльності Колегія Ліги керується законодавством України, цим Статутом, Положенням про Колегію Ліги, яке затверджується Асамблеєю Ліги, та іншими внутрішніми документами Ліги.

10.3.   Колегія Ліги у складі до 15 осіб обирається Асамблеєю Ліги шляхом голосування з числа Партнерів фундаторів на 2 (два) роки.

10.4.   До складу Колегії Ліги за посадою входять Президент Ліги та Віце-Президент Ліги (голова Колегії Ліги). На засідання Колегії Ліги можуть залучатись також інші особи відповідно до Положення про Колегію Ліги.

10.5.   Колегією Ліги керує Віце-Президент (голова Колегії Ліги).

10.6.   До компетенції Колегії Ліги відносяться питання, передбачені Статутом Ліги та Положенням Про Колегію Ліги, зокрема, Колегія Ліги:

1)         здійснює розробку стратегії діяльності Ліги Культури, з урахуванням визначеної рішенням Асамблеї Ліги проблематики;

2)         забезпечує науково-організаційну підтримку виконання рішень Асамблеї Ліги;

3)         сприяє залученню інтелектуальних, соціальних, матеріальних та інших ресурсів;

4)         визначає та формулює соціокультурні проблеми над вирішенням яких працює Ліга;

5)         визначає принципові позиції Ліги з актуальних питань співробітництва;

6)         розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на Асамблеї Ліги, засіданнях Координаційної Ради Ліги;

7)         ініціює розгляд на Асамблеї Ліги та засіданнях Координаційної Ради Ліги будь-яких питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності Ліги;

8)         здійснює інші функції і завдання, визначені у Положенні про Колегію Ліги.

10.7.   Чергові засідання Колегії Ліги проводяться по мірі необхідності. Порядок та місце проведення наступного засідання визначається на поточному засіданні Колегії Ліги шляхом голосування.

10.8.   Колегія Ліги є правомочною тільки у тому разі, коли на засіданні присутні не менше 2/3 її складу.

10.9.   Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Колегії Ліги. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв’язку із рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Президента Ліги.

10.10.Рішення оформлюються протоколом, який підписує Віце-Президент і набувають юридичної сили з моменту затвердження їх Президентом Ліги.

10.11.Колегія Ліги може створювати спеціалізовані наукові чи експертні ради, робочі групи експертів та інші постійні чи тимчасові структурні підрозділи, які діють на підставі відповідних положень і виконують дослідження, експертизу збір та аналіз інформації на запит Колегії Ліги.

Стаття 11.             КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЛІГИ

1.         Координаційна Рада Ліги є постійно діючим керівним колегіальним органом Ліги, який здійснює керівництво поточною діяльністю Ліги в період між Асамблеями Ліги.

2.         У своїй діяльності Координаційна Рада Ліги керується законодавством України, цим Статутом, Положенням про Координаційну Раду Ліги, яке затверджується Асамблеєю Ліги, та іншими внутрішніми документами Ліги.

3.         Координаційна Рада Ліги у складі до 30 (тридцяти) осіб затверджується строком на 2 (два) роки та відкликається Асамблеєю Ліги за поданням Президента Ліги. Координаційна Рада Ліги продовжує діяти до обрання Асамблеєю Ліги нового складу Координаційної Ради Ліги.

4.         До складу Координаційної Ради Ліги входять:

1)         по одному представнику від кожної регіональної організації (в разі їх створення);

2)         Президент Ліги, Віце-Президент (голова Координаційної Ради Ліги) та Виконавчий директор Ліги;

3)         інші особи, які відповідно до Положення про Координаційну Раду Ліги мають право бути її членами.

5.         Порядок роботи Координаційної Ради Ліги визначається Положенням про Координаційну Раду Ліги та Регламентом Координаційної Ради Ліги, які затверджується Асамблеєю Ліги.

6.         Координаційна Рада Ліги:

1)         розробляє і затверджує поточні програми діяльності Ліги, відповідно до стратегії, розробленої Колегією Ліги;

2)         координує і спрямовує діяльність регіональних, територіальних та місцевих організацій, представництв та фундаторів Ліги;

3)         затверджує кандидатуру Виконавчого директора Ліги;

4)         приймає рішення про створення та ліквідацію регіональних, територіальних організацій, представництв, підприємств, господарських товариств, установ, організацій, затверджує їх статути чи положення про них;

5)         може висловити недовіру керівнику організації Ліги;

6)         приймає рішення про призупинення повноважень члена Координаційної Ради Ліги;

7)         затверджує положення, регламенти, правила, процедури, інші внутрішні документи, крім тих, які затверджуються Асамблеєю Ліги;

8)         затверджує бюджет Ліги, встановлює розмір мінімальних внесків, а також порядок їх сплати;

9)         утворює комітети, робочі групи та інші допоміжні органи та затверджує положення про них, заслуховує звіти про їх діяльність;

10)       приймає до Ліги нових фундаторів та виключає з числа фундаторів в порядку та на підставах встановлених цим Статутом та Положенням про членство (фундаторство), затвердженим Асамблеєю Ліги;

11)       розглядає пропозиції, скарги і прохання фундаторів Ліги, приймає рішення по ним;

12)       здійснює іншу діяльність щодо керівництва поточними справами Ліги, діючи в межах своєї компетенції, закону і цього Статуту.

7.         Чергові засідання Координаційної Ради Ліги проводяться по мірі необхідності але не рідше одного разу на рік. Засіданням Координаційної Ради Ліги керує Віце-Президент (керівник Координаційної Ради Ліги), а у разі його відсутності Президент Ліги.

8.         Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Координаційної Ради Ліги. У разі коли рішення не можу бути прийняте у зв’язку із рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Президента Ліги.

9.         Рішення оформлюються протоколом, який підписує Віце-Президент (голова Координаційної Ради Ліги) і затверджує Президент Ліги.

10.       На засіданнях Координаційної Ради Ліги має бути присутній Виконавчий директор Ліги. 

Стаття 12.             ПРЕЗИДЕНТ ЛІГИ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ. ПРЕЗИДІУМ

1.         Президент Ліги є вищою посадовою особою Ліги.

2.         Президент Ліги затверджується Асамблеєю Ліги з числа Партнерів фундаторів за поданням Колегії Ліги строком на 2 роки без обмеження права на переобрання.

3.         У своїй діяльності Президент Ліги керується законодавством України, цим Статутом, Положенням про Президента Ліги, яке затверджується Асамблеєю Ліги, та іншими внутрішніми документами Ліги.

4.         Президент Ліги:

1)         забезпечує вище керівництво Лігою;

2)         головує на засіданнях Асамблеї Ліги, забезпечує її нормальне функціонування;

3)         організовує і забезпечує роботу Президіуму;

4)         пропонує на розгляд Асамблеї Ліги кандидатури членів Координаційної Ради Ліги;

5)         вносить на розгляд Координаційної Ради Ліги кандидатуру Виконавчого директора Ліги;

6)         вносить кандидатури Віце-Президентів (голів Координаційної Ради Ліги та Колегії Ліги) Координаційній Раді Ліги та Колегії Ліги відповідно;

7)         звертається від імені Ліги до осіб для отримання згоди про присвоєння їм статусу Почесного фундатора Ліги;

8)         в межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, спрямовані на досягнення статутної мети та завдань Ліги.

5.         До створення Координаційної Ради Ліги, призначення Виконавчого директора Ліги, Віце-Президентів Президент Ліги виконує їх функції.

6.         Віце-Президенти Ліги очолюють Координаційну Раду та Колегію.

7.         Віце-Президенти голови Координаційної Ради Ліги та Колегії Ліги обираються Координаційною Радою Ліги та Колегією Ліги відповідно за поданням Президент Ліги.

8.         Віце-Президенти діють на підставі положень про них.

9.         Віце-Президенти за посадою входять до складу Президіуму.

10.       Президіум Ліги є постійно діючим колегіальним органом, який є гарантом і хранителем Місії Ліги, забезпечує дотримання етичних та моральних норм і діє при Президенті Ліги.

11.       До складу Президіуму за посадою входять Президент Ліги, Віце-Президенти, Виконавчий директор Ліги.

12.       Президіум діє на підстав відповідного Положення, яке затверджується Асамблеєю Ліги.

Стаття 13.             ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЛІГИ

1.         Виконавчий директор Ліги є одноосібним виконавчим органом Ліги, що здійснює поточне управління діяльністю Ліги та керує Офісом Ліги.

2.         Виконавчий директор Ліги затверджується на посаді Координаційною Радою Ліги за поданням Президента Ліги.

3.         Виконавчий директор Ліги має право діяти від імені Ліги на підставі доручення, укладати угоди та здійснювати інші правочні дії.

4.         Виконавчий директор Ліги має право першого підпису фінансових документів.

5.         Виконавчий директор Ліги:

1)         організовує та забезпечує виконання рішень керівних органів Ліги та веде їх реєстр;

2)         приймає та звільняє працівників Офісу Ліги, організовує його роботу;

3)         розробляє та передає на затвердження Координаційній Раді Ліги проекти штатного розпису та кошторису адміністративно-господарських видатків;

4)         відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звітності Ліги;

5)         здійснює інші функції, делеговані Президентом Ліги, а також та визначені Посадовою інструкцією Виконавчого директора Ліги.

6.         Виконавчий директор Ліги повинен бути присутнім на всіх засіданнях Координаційної Ради Ліги.

Стаття 14.             РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

1.         Для здійснення контролю за органами Ліги, створюється Ревізійна комісія з числа дійсних фундаторів Ліги у кількості 3 осіб, що обираються Асамблеєю Ліги строком на 2 роки.

2.         Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, затвердженого Асамблеєю Ліги.

3.         Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами інших органів Ліги.

4.         До її компетенції відноситься проведення перевірок діяльності та бюджету Ліги щонайменше раз на рік з поданням її результатів Асамблеї Ліги та інші функції, передбачені Положення про Ревізійну комісію.

5.         Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

6.         Рішення Ревізійній комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

7.         Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її діяльності.

8.         Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Асамблеї Ліги.

Стаття 15.             ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. КОШТИ ТА МАЙНО ЛІГИ

1.         Діяльність Ліги здійснюється на основі затвердженого Координаційною Радою Ліги річного бюджету, який розробляється відповідно до плану на поточний рік.

1.          В кінці кожного року Виконавчий директор Ліги складає річний звіт по виконанню бюджету та бухгалтерський баланс.

2.         Діяльність Ліги фінансується за рахунок вступних та фундаторських внесків, доброчинних надходжень, залучених грантів, інших надходжень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.         Ліга здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

4.         Для здійснення статутної діяльності Ліга отримує кошти та майно з наступних джерел:

1)         вступні, фундаторські, цільові та інші внески фундаторів;

2)         кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

3)         надходження від основної діяльності Ліги;

4)         добровільних пожертв організацій, підприємств, установ та окремих осіб, у тому числі іноземних;

5)         отриманих з метою виконання конкретних програм у соціокультурній сфері;

6)         набуте як гуманітарна допомога чи гранти під реалізацію проектів, що відповідають меті та завданням Ліги;

7)         придбане в результаті господарської чи іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та об'єднань, заснованих підприємств;

8)         надходжень, отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, роялті та інших пасивних доходів в розумінні Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

9)         інших надходжень, які не суперечать нормам чинного законодавства України.

5.         Кошти, отримані за рахунок вступних та фундаторських внесків використовуються лише на виконання статутних завдань Ліги.

6.         Розпорядження майном Ліги здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Ліги, а розпорядження майном Регіональних об'єднань – Керівниками відповідних Регіональних об'єднань.

7.         Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Ліги, несе Ліга. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Лізі у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

8.         Ліга самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Ліги розробляється Координаційною Радою Ліги та Виконавчим директором Ліги та затверджується Координаційною Радою Ліги.

9.         Кошти та майно Ліги не підлягають розподілу між її фундаторами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого фундатора Ліги.

Стаття 16.             ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

1.         Ліга, створені нею установи та підрозділи ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Ліга подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

2.         Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Виконавчого директора Ліги та головного бухгалтера Ліги, керівників та бухгалтерів Об'єднань і створених підприємств.

Стаття 17.             ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ

1.         Припинення діяльності Ліги може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

2.         Реорганізація чи ліквідація Ліги здійснюється за рішенням Асамблеї Ліги, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ (три четверті) присутніх делегатів, Ліга також може бути ліквідована за рішенням суду.

3.         Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Ліги, за рішенням Асамблеї Ліги призначається ліквідаційна комісія.

4.         Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

5.         З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами Ліги.

6.         Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Асамблеї Ліги.

7.         Майно Ліги, ліквідованої за рішенням Асамблеї Ліги, спрямовується на реалізацію завдань, передбачених цим Статутом або на благодійні цілі.

8.         Ліга вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

Стаття 18.             ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.         Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Ліги.

2.         Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Асамблеї Ліги в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.         Ліга зобов'язана у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до Державного реєстру.

4.         Якщо одне з положень цього Статуту рішенням компетентного органу буде визнано недійсним, то таке рішення не тягне за собою визнання недійсності всього Статуту.

 

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok